Typ poskytovatele služby
Forma poskytování služby
Věková kategorie
Druh služby
Tisk stránkyNalezeno celkem: 94

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. - Sociální rehabilitace

Prostřednictvím sociální rehabilitace umožnit získat osobám s PAS soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

Kapacita

ambulantní:
terénní:

4 klienti (okamžitá kapacita)
9 klienti (okamžitá kapacita skupinová)

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní:

po - pá: 13:00 - 17:00

Kozinova 5, Šumperk
Bulharská 8, Šumperk
28. října 1, Šumperk
V Polích 1, Šumperk

terénní:

po - pá: 13:00 - 17:00

na základě individuální poptávky dle požadavku klienta je terénní služba poskytována po - ne: 7:00 - 19:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

osobám s kombinovaným postižením,
osobám s mentálním postižením,
osobám 
s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku od 15 do 64 let.

 
Základní činnosti:
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby:

Kontakty

Kozinova 35 / 5
Šumperk, 78701

tel: 420583550118

DKnedomova@seznam.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně - Domovy pro seniory

Posláním služby je poskytovat celoroční péči seniorům a nabídnout jim možnost, prožít období života, ve kterém se právě nacházejí, v respektujícím a přátelském prostředí.


Kapacita

56 lůžek
Služba je poskytována na adresách:
Sobotín 127, Petrov nad Desnou
Sobotín 68, Petrov nad Desnou

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

lidem, kteří dovršili 60 let, 
lidem, kteří obtížně zvládají péči o svoji osobu a potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka,
lidem, kteří nemohou dál žít ve svém původním prostředí, mají takový zdravotní stav, který umožňuje žít v podmínkách podobných domácímu prostředí.


Základní činnosti:
 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti, 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kontakty

Petrov nad Desnou 203 /
Petrov nad Desnou, 78816

tel: 420703493953

domov.pro.seniory@diakoniecce-

zobrazit mapu
Cílová skupina
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně - Domovy se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem je umožnit lidem s projevy demence žít v chráněném prostředí, přizpůsobeném jejich potřebám a s respektem k jejich životní historii.


Kapacita

I. budova, Petrov nad Desnou 203 - 56 lůžek
II. budova, Sobotín 147 - 20 lůžek

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní doba

nepřetržitě

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

osobám starším 60 let, u kterých došlo ke změnám v poznávacích a rozumových schopnostech, nedokáži pečovat o svoji osobu, neorientují se v jim známém prostředí, nedokáží přiměřeně vyhodnotit rizikové situace, kdy by mohli sami sebe vážně ohrozit na zdraví nebo životě a nemohou nadále žít ve svém přirozeném prostředí.

Základní činnosti:
 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti, 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kontakty

Sobotín 147 /
Sobotín, 78816

tel: 420703493959

domov.se.zvlastnim.rezimem@dia

zobrazit mapu
Cílová skupina
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně - Domy na půl cesty

Posláním služby Domy na půl cesty je umožnit mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostředí, kde mohou s podporou získat a rozvíjet dovednosti, potřebné pro samostatný život, a díky tomu zlepšit svoji životní situaci.

AdresaSokolská 32, Olomouc (tel.: 584 440 317, 703 493 951)
Rejvízská 364, Jeseník (tel.: 584 453 439)

Kapacita

12 klientů (Olomouc - 9 klientů, Jeseník - 3 klienti)

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní doba

nepřetržitě

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

mladým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří nemají uspokojivé zázemí (opouštějí dětské domovy a výchovné ústavy, mají narušené vztahové a rodinné vazby, nemají podmínky pro dokončení vzdělání, ztratili bydlení, byli vystaveni týrání, domácímu násilí, apod.), a kteří současně potřebují podporu a jsou motivováni k řešení své situace


Základní činnosti:
 • poskytnutí ubytování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
Další služby:

Kontakty

Petrov nad Desnou / 203
Petrov nad Desnou, 78816

tel: 420606790144

dpc@diakoniecce-sobotin.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně - Osobní asistence

Posláním osobní asistence je poskytování takové podpory a pomoci, která umožní žít lidem co možná nejdéle ve svém vlastním prostředí a dle svých zvyklostí, potřeb a zájmů.

Působnost služby

Hraběšice, Loučná nad Desnou, Nový Malín, Petrov nad Desnou, Rapotín, Rejchartice, Sobotín, Šumperk, Vernířovice, Velké Losiny, Vikýřovice

Kapacita

okamžitá kapacita: 1 klient; denní kapacita přímé práce: 11 hod. Celková kapacita služby je 40 osob.

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobadenně: 6:00 - 20:00

Služba je určena

lidem od 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiného člověka.

Základní činnosti:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění celkového chodu domácnosti 
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Další služby:

Kontakty

Sobotín 68 /
Sobotín, 78816

tel: 420703493956

osobni.asistence@diakoniecce-s

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Domov Paprsek Olšany - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Pobytová sociální služba pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují každodenní podporu a pomoc vedoucí k naplnění jejich individuálních potřeb, přání a k rozvoji samostatnosti tak, aby využili své získané schopnosti a dovednosti i v prostředí mimo sociální službu.


Kapacita

60 lůžek

Provozní dobanepřetržitě 

Cena

dle aktuálního ceníku

Služba je určena

osobám s vrozeným mentálním postižením, popř. osobám s přidruženými tělesnými či smyslovými vadami, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby.
Věková struktura cílové skupiny: osoby mužského pohlaví ve věku 18-64 let


Základní činnosti:
 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravování,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodkladných osobních záležitostí,
 • sociální poradenství.
Další služby:
 • zajištění zdravotní péče

Kontakty

Olšany 105 /
Olšany, 78962

tel: 420583247212

klimesova@domovolsany.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Charita Šumperk - Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče je služba zdravotní a je určena pro krátkodobé i dlouhodobé klienty, jejichž zdravotní stav nevyžaduje nemocniční péči a mohou být léčeni v domácnosti.
Služba je poskytována na základě indikace (poukaz na péči) praktického lékaře nebo nemocnice a je poskytována registrovanými zdravotními sestrami.

Cenazdarma (klient za službu neplatí, je plně hrazena zdravotní pojišťovnou)
Provozní doba7:00-15:30
nebo dle indikace lékaře po-ne: 0:00-24:00 

Prováděné úkony:

 • měření fyziologických funkcí
 • měření glykémie glukometrem
 • odběry biologického materiálu
 • aplikace s. c., i. m. injekcí, opiátů, aplikace i. v., s. c. infuzí
 • ošetření a převazy ran, dekubitů
 • péče o stomie, urostomie, tracheostomie, epicystostomie
 • péče o drény, žaludeční sondy
 • péče o permanentní katetry, cévkování u žen
 • podání kyslíku pomoci oxygenátoru
 • komplexní ošetřovatelská péče
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • edukace, psychická podpora pacienta, rodiny

Další služby

Doplňkové činnosti

Kontakty

Jeremenkova 705 / 7
Šumperk, 78701

tel: 420583216747

dagmar.remesova@sumperk.charit

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

Charita Šumperk - Osobní asistence

Posláním služby osobní asistence je podpora osob se sníženou soběstačností potřebující ke svému životu dopomoc druhého člověka. Služba je poskytována v přirozeném prostředí člověka.


Působnost služby 

území děkanátu Šumperk

Kapacita

denní kapacita: 15 klientů
okamžitá kapacita: 3 klienti

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobapo - pá: 7:00 - 15:30
(péče v jinou dobu je poskytována po předchozí domluvě, dle aktuální potřeby uživatele)

Služba je určena

osobám se zdravotním postižením (od 3 let věku) nebo seniorům, kteří žijí ve svém domácím prostředí a s dopomocí jiné osoby jsou schopni v něm plnohodnotně žít
Základní činnosti
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně;
 • pomoc při zajištění stravy;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby

Doplňkové činnosti

Kontakty

Jeremenkova 705 / 7
Šumperk, 78701

tel: 420583216747

vedouci.sluzeb@sumperk.charita

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Charita Šumperk - Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem se sníženou soběstačností vést důstojný život v jejich domácím prostředí a zachovat si vlastní životní styl.Působnost  službyúzemí děkanátu Šumperk

Kapacita

denní kapacita služby je 91 uživatelů (bez dovozu obědů), kapacita úkonu dovoz nebo donáška stravy je 165 uživatelů, okamžitá kapacita činí 9 uživatelů.

Cena

dle aktuálního ceníku
Provozní dobapo - pá: 7:00 - 19:00
(dle dohody i v jiném čase)

Služba je určena

osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi a seniorům, kteří žijí ve svém domácím prostředí a jsou odkázáni na pomoc a péči jiné fyzické osoby:

seniorům se sníženou soběstačností od 65 let,
osobám se zdravotním postižením od 19 let, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,
rodinám s trojčaty a vícerčaty do 4 let věku těchto dětí.
Základní činnosti:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
Doplňkové činnosti


Kontakty

Jeremenkova 705 / 7
Šumperk, 78701

tel: 420583216747

vedouci.sluzeb@sumperk.charita

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Charita Zábřeh - Sociální rehabilitace

Posláním služby Sociální rehabilitace je podporovat dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním v rozvoji schopností, dovedností, samostatnosti a odpovědnosti tak, aby se mohly začlenit do každodenního života a aktivit, které jsou běžné pro jejich zdravého vrstevníka.


Cílem služby je, aby uživatelé byli dle svých možností schopni: bydlet samostatně s minimální podporou profesionální pomoci; nalézt, a v rámci veřejných služeb využívat činnosti, kterými vyplní svůj volný čas; vyřizovat si osobní záležitosti, využívat běžně dostupné služby; pečovat o své zdraví; nalézt a udržet si zaměstnání; navázat a udržet sociální vazby s rodinou, přáteli, kolegy z práce, apod.


Kapacita

ambulantní

okamžitá kapacita skupinových aktivit - 8 klientů
okamžitá a denní kapacita individuální práce - 2 klienti

terénní

po, út, čt:

okamžitá kapacita 1 osoba,
denní kapacita 2 osoby

st:

okamžitá kapacita 2 osoby,
denní kapacita 8 osob

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní

po

13:00–16:30

út

9:00–16:30

st

13:00–16:30

čt

9:00–16:30

9:00–12:00

terénní

(případně dle potřeby klienta)

po, út

8:30–12:00

st

8:00–14:00

čt

8:30–12:00

Služba je určena

dospělým lidem ve věku od 18 do 64 let, s duševním onemocněním z oblasti psychóz, afektivních a neurotických poruch, kteří se ocitají v sociální izolaci a dočasně nejsou schopni obstát v běžném životě bez pomoci.Základní činnosti:
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační služby (zaměřené na upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností klienta)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kontakty

Žižkova 7 / 15
Zábřeh, 78901

tel: 420583412587

socialni.rehabilitace@charitaz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Tisk stránky