Typ poskytovatele služby
Forma poskytování služby
Věková kategorie
Druh služby
Tisk stránkyNalezeno celkem: 94

Jdeme autistům naproti, z.s. - Raná péče

Posláním rané péče je provázet rodinu s dítětem s poruchou autistického spektra (PAS) od 1 roku do 7 let věku dítěte, poskytovanou službou podpořit vývoj dítěte a tím pomáhat vést důstojný a plnohodnotný život celé rodině směřující k jejímu sociálnímu začlenění. Při poskytování služby je kladen důraz na možnost volby, partnerství a projevování úcty vůči uživateli. Raná péče je poskytována terénní formou v rodinném prostředí nebo ambulantní formou na pracovišti spolku.

Kapacita

ambulantní:

1 klient (okamžitá kapacita)

terénní:

2 klienti (okamžitá kapacita)

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní:

po

8:00–12:00

čt

8:00–12:00

12:00–15:00

8:00–12:00

12:00–15:00

terénní:

po–pá

8:00–16:30

Služba je určena

Dětem a rodinám s poruchou autistického spektra ve věku 1–7 let z Olomouckého kraje.

Základní činnosti:
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti podporující vývoj dítěte
 • specializované poradenství v oblasti PAS pro rodiče i veřejnost (e-mailem, po telefonu, osobně)
 • základní sociální poradenství (např. v oblasti nároků na příspěvky pro zdravotně postižené)
 • doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte (např. zařazení do vzdělávací instituce)
 • půjčování pomůcek a odborné literatury
 • setkávání rodin, výměna zkušeností
Další služby

Kontakty

Temenická / 5
Šumperk, 78701

tel: 420733742165

svobodova@jan-olomouc.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)

Jdeme Autistům Naproti, z.s. - Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace JAN z.s. poskytuje bezplatně služby osobám s poruchou autistického spektra ve věku od 7 do 26 let.

Cílem naší služby je rozvíjet potenciál a kompetence těchto osob tak, aby se skutečně naplňovalo jejich sociální začleňování do běžného života.

Kapacita

ambulantní:

1 klient (okamžitá kapacita)

terénní:

2 klienti (okamžitá kapacita)

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní:

po

8:00–12:00

čt

8:00–12:00

12:00–15:00

8:00–12:00

12:00–15:00

terénní:

po–pá

8:00–16:30

Služba je určena

Dětem a rodinám s poruchou autistického spektra ve věku 726 let z Olomouckého kraje.


Základní činnosti

 • Prakticky vedené nácviky sociálních dovedností pro děti ve věku 7 - 12 let.
 • Setkávání dětí a dospívajících s Aspergerovým syndromem ve věku 12 - 16 let za účelem navazování a prohlubování přátelství, debat na téma zájmu v bezpečném prostředí našeho klubu ( „Pokec v klubu“), pro mladé dospělé ve věku 17 - 26 let je určena aktivita “Blue power”.
 • Podporujeme sociální začleňování v přirozeném prostředí našich klientů (školy, zájmové aktivity, zaměstnání) za využití zážitkových programů pro děti („Fair-Play třída“) nebo pro dospělé („Vnímám svět jinak“), odborných přednášek pro rodiče i odborníky.
 • Nabízíme mediaci při náročných rodinných situacích, které jsou spojené s diagnózou PAS.
 • Podporujeme uvědomování si a uplatňování svých práv a oprávněných zájmů u osob s PAS a v aktivním vyhledávání kontaktů se společenským prostředím.
Další služby:
 • letní příměstský tábor
 • Realizujeme pravidelné setkávání pro děti s Aspergerovým syndromem v rámci tzv. “JANovských sobot”.

Kontakty

Temenická / 5
Šumperk, 78701

tel: 420733742165

svobodova@jan-olomouc.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)

Jesle Ječmínek, o.p.s.

Jesličky nabízí komplexní služby v péči o děti ve věku od 8 měsíců do 3 let.

Jesličky nabízí profesionální služby pro vaše děti, vytváří dětem bohatý program s individuálním přístupem ke každému dítěti. Dětem jsou k dispozici dvě prostorné herny, velká terasa a zahrada s herními prvky pro venkovní pobyt dětí.
Jesličky se nachází v klidném prostředí v centru města na okraji městského parku. 

Cena dle aktuálního ceníku

Provozní doba

po - pá: 6:30 - 16:00

Služba je určena

dětem již od věku 8 měsíců do 3 let

 

Kontakty

Evaldova 1907 / 25
Šumperk, 78701

tel: 420583217394

jeslesumperk@gmail.com

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)

KLUB DŮCHODCŮ

Klub nabízí možnost účasti na volnočasových, vzdělávacích, aktivizačních a zájmových akcích pořádaných klubem.
Jedná se o besedy a přednášky, výlety, zájezdy. Klub také nabízí svým členům možnost posezení při drobném občerstvení či stolních hrách v klubových prostorách. 

Všechny aktivity plánuje a organizuje samospráva KD, volená členy klubu. Jmenovitý seznam členů samosprávy je uveden na vývěsce v klubu. Všichni členové klubu mají možnost se zúčastnit setkání samosprávy a sdělit zde své připomínky k činnosti klubu.
 
Před vstupem do klubu je zájemce samosprávnou seznámen s pravidly a podmínkami členství v klubu, vyplní přihlášku do klubu a uhradí členský poplatek.

Setkávání: každé pondělí a úterý, 13:00 - 15:00

Kontakty

Temenická 11 /
Šumperk, 78701

tel: 420732227845

pontis@pontis.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Senioři
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Šumperk

Dobrovolnické centrum v Šumperku koordinuje dobrovolníky především pro šumperské Sociální služby pro seniory, p.o., Dětské centrum Ostrůvek, p.o., odloučené pracoviště Šumperk a Dětský klíč, o.p.s.

Společně s dobrovolníky je cílem zajistit tyto dobrovolnické aktivity:

 • Sociálně aktivizační programy pro seniory žijícími v pobytovém zařízení sociálních služeb
 • Zajištění kulturních a společenských akcí pro seniory
 • Zajištění společenského kontaktu lidem se zdravotním postižením, lidem osamělým a upoutaným na lůžko
 • Sociálně aktivizační programy pro děti předškolního věku z dětského domova
 • Zprostředkování společenského kontaktu pro tyto děti, doprovod na výlety, podpora volnočasových aktivit odpovídajících věku a zálibám dětí
Kontaktní den út: 16:00-17:00 (pouze v sudé týdny
Služba je určena osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením
dětem, mládeži a rodinám 

Dobrovolnické programy:

Kontakty

Kostelní nám. 160 / 4
Šumperk, 78701

tel: 420731626112

sumperk@maltezskapomoc.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Bez omezení věku

MAS Horní Pomoraví, o.p.s. - Odborné sociální poradenství

Posláním Poradny Hanušovice je poskytování odborného sociálního poradenství a je zaměřeno na poradenství v dluhové problematice.

Poradna Hanušovice pomáhá lidem hledat řešení jejich nepříznivé situace, informuje je o jejich právech a také povinnostech. Dále je informuje o dostupných službách, pomáhá lidem při vyjádření jejich vlastních potřeb a podporuje je ve snaze, aby dokázali problémy vyřešit sami, nebo aby dokázali předcházet vzniku nepříznivé sociální situace.

Kapacita

Okamžitá kapacita 1 klient

Cena

Zdarma

Provozní doba

po

8:00–15:00

po předchozím objednání

st

8:00–11:00 bez objednání

11:00–15:00 po předchozím objednání

8:00–14:00

po předchozím objednání

Služba je určena

jednotlivcům starším 18 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou touto situací ohroženi. Tato nepříznivá sociální situace je spojena se zadlužením a zároveň se klienti potýkají s některým z dalších typů nepříznivé sociální situace


Kontakty

Hlavní / 137
Hanušovice, 78833

tel: 420702213244

vrbova@hornipomoravi.eu

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace

Bc. Bošková Pavlína, ředitelka školy

MŠ Nerudova 4B, Šumperk - provoz školy od 6:30 do 16:30 hodin

Součásti školy – odloučené pracoviště:

Kontakty

Nerudova / 4B
Šumperk, 78701

tel: 420777569042

mskol.pohadka@seznam.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace

Bc. Silvie Zjavková, ředitelka školy

MŠ Evaldova 25, Šumperk – provoz školy od 6:15 do 16:45 hodin

Součásti školy – odloučené pracoviště:


Kontakty

Evaldova / 25
Šumperk, 78701

tel: 420583214570

ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace

Mgr. Yvona Šimková, ředitelka školy

MŠ Prievidzská 1, Šumperk – provoz školy od 6:30 do 16:30 hodin

Součásti školy – odloučené pracoviště:

 • MŠ Temenická 61, Šumperk - 774 474 041,  ms.tem@seznam.cz
  provoz školy od 6:30 do 16:30 hodin

 • MŠ Zahradní 17A, Šumperk - 774 474 044, ms.zahrad@seznam.cz
  provoz školy od 6:30 do 16:30 hodin

 • MŠ pro děti od 2 do 3 let. Temenická 61 - 722 487 087, ms.temenicka@seznam.cz
  provoz školy od 6:30 do 16:30 hodin

Kontakty

Prievidzská / 1
Šumperk, 78701

tel: 420774474040

veselaskolka@centrum.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)

Mateřská školka Borůvka

Soukromá mateřská škola a dětská skupina pro děti od 1,5 roku.

 

Kontakty

Langrova (Palác Schönberg) 25 /
Šumperk, 78701

tel: 420737245989

boruvka@skolkasumperk.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)
Tisk stránky