Typ poskytovatele služby
Forma poskytování služby
Věková kategorie
Druh služby
Tisk stránkyNalezeno celkem: 94

Společně-Jekhetane, o.p.s. - Odborné sociální poradenství, Občanská poradna

Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE usiluje o to, aby uživatelé byli schopni samostatně řešit běžné záležitosti svého života, znali svá práva a povinnosti, byli zodpovědní a dokázali posoudit důsledky svého jednání.
Služba poskytuje rady a informace v následujících oblastech: 
 • bydlení, práva a povinnosti v rodinných a partnerských vztazích, 
 • právní systém a ochrana, 
 • sociální pomoc, sociální dávky, 
 • dluhová problematika, oddlužení, 
 • pracovně právní problematika,
 • ochrana spotřebitele,
 • zdravotnictví, 
 • školství, 
 • soudní řízení.
 • sepsání návrhů, žalob, opravných prostředků na soudy, které nevyžadují právní zastoupení a návrhů na oddlužení. 

Kapacita

ambulantní:
terénní:

1 (okamžitá)
1

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní

po

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00 (pro objednané)

st

8:00 - 12:00

13:00 - 15:00

čt

8:00 - 12:00 (pro objednané)

terénní

út

9:00 - 12:00

terénně je služba poskytována pouze na základě dohody, ve výjimečných případech, kdy uživatel ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů nemůže navštívit pobočku Občanské poradny a není v blízkosti obdobná služba.

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

lidem, kteří neznají svá práva a povinnosti, neumí nebo nemohou je uplatňovat a z toho důvodu je, nebo může být omezen jejich přístup k běžným zdrojům společnosti. (vzdělání, zaměstnání, veřejné služby, hmotné zajištění).


Základní činnosti:
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Další služby:

Kontakty

Hlavní třída 13 / 3
Šumperk, 78701

tel: 420725101815

poradna.sumperk@jekhetane.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Společně-Jekhetane, o.p.s. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi KLUB-KO usiluje o zdravý vývoj dítěte ve fungující rodině schopné řešit své problémy.Pomáhá upevňovat vztahy mezi rodiči a dětmi, zvyšovat rodičovské kompetence, podporovat vzdělávání dětí, doprovází uživatele při vyřizování osobních záležitostí.

Kapacita

ambulantní:
terénní:

1
2

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní

út

9:00 - 12:00

terénní

po
út
st
čt

9:00 - 12:00
-
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00

13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

nastávajícím rodičům nebo rodinám s dětmi/dítětem, kde alespoň jedno dítě plní povinnou školní docházku, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, která může ohrozit vývoj dítěte a kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, žijící zejména v sociálně vyloučených lokalitách na území města Šumperka a na Šumpersku.

 
Základní činnosti:
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředním
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Další služby:
 • Poskytování potravinové pomoci
 • Poskytování jiné hmotné pomoci rodinám
 • Výkon sociálně-právní ochrany dětí

 • Odborné sociální poradenství, Občanská poradna
 • Terénní programy

Kontakty

Hlavní třída 13 / 3
Šumperk, 78701

tel: 420725011552

rodina.sumperk@jekhetane.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Společně-Jekhetane, o.p.s. - Terénní programy

Terénní programy Společně-Jekhetane usilují o to, aby byl uživatel samostatný, znalý svých práv a povinností, zodpovědný za své jednání a měl přístup k běžným službám ve společnosti.

Kapacita

2 (okamžitá)

Cena

zdarma

Provozní doba

po

9:00 - 12:00

13:00 – 16:00

út

9:00 - 12:00

st

9:00 - 12:00

13:00 – 16:00

čt

9:00 - 12:00

13:00 – 16:00

Služba je určena

osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách v Šumperku a na území obce s rozšířenou působností Šumperk osobám starším 18 let
osobám v nepříznivé sociální situaci (osoby s nízkým vzděláním nebo bez vzdělání, dlouhodobě nezaměstnání, osoby bez finančních prostředků nebo osoby předlužené, osoby žijící na ubytovně nebo v bytech se špatným technickým stavem…)
osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy (špatná životospráva, předlužování, špatné zdravotní návyky, závislost na hracích automatech…)Základní činnosti:
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • sociálně terapeutické činnosti
Další služby

Kontakty

Hlavní třída 13 / 3
Šumperk, 78701

tel: 420725003085

teren.sumperk@jekhetane.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Společnost Podané ruce o.p.s. - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „NZDM v Hanušovicích“ je pomáhat dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích, provázet je jejich dospíváním a rozvíjet u nich pozitivní postoj k životu. Toto poslání je naplňováno prostřednictvím lidského, profesionálního přístupu, zaměřeného na individuální potřeby každého klienta.

Na základě vztahu s klientem budovaného na důvěře, jsou poskytovány sociální služby zaměřené na prevenci a snižování negativních důsledků rizikového chování.


Kapacita

terénní

2 klienti – max. okamžitá kapacita služby

ambulantní

20 klientů – max. okamžitá kapacita služby

Cena

zdarma

Provozní doba

terénní

po:

12:00 – 16:00

čt:

12:00 – 16:00

ambulantní

po:

10:00 – 12:00

út:

10:00 – 16:00

st:

10:00 – 16:00

čt:

10:00 – 12:00

pá:

10:00 – 16:00

Služba je určena

dětem a mládeži ve věku od 7 do 26 let ohrožených společensky nežádoucími jevy


Základní činnosti

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby


Kontakty

Hlavní 136 /
Hanušovice, 78833

tel: 420773743569

nzdm.han@podaneruce.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)

Společnost Podané ruce o.p.s. - Odborné sociální poradenství, Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji, pobočka Zábřeh

Posláním Centra komplexní péče (CKP) je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním. Centrum primárně poskytuje služby osobám ohroženým závislostí na hazardním hraní a sázení. Dále pak osobám ohroženým nelátkovou závislostí (netolismus, workoholismus, patologické nakupování, aj.). Centrum poskytuje služby rodinným příslušníkům a partnerům osob s adiktologickým problémem. Posláním centra je také snaha snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.


Kapacita

3 klienti
V případě práce s rodinou (rodiče + dítě) je okamžitá kapacita 10 osob

Cena

zdarma

Provozní doba

st, čt

9:00 - 17:00 (po předchozí telefonické domluvě)

Služba je určena

osobám starším 15 let, které:
- jsou ohrožené hazardním hraním,
- se potýkají s problémem nelátkových závislostí,
- jsou osoby blízké (rodiče, přátelé a příbuzní) osob ohrožených návykovým chováním,
- jsou uživatelé nealkoholových návykových látek (např. pervitin, marihuana, tabák aj.).


Svépomocný web pro hazardní hráče a jejich rodiny 

Kontakty

Valová 268 / 2
Zábřeh, 78901

tel: 420777916267

franc@podaneruce.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Společnost Podané ruce o.p.s. - Terénní programy

Posláním „Terénních programů Šumpersko“ je pozitivně působit na uživatele nealkoholových drog směrem ke změně rizikového chování a chránit veřejnost před negativními dopady užívaní drog.

Poslání dosahujeme nabízením sociálních služeb, zejména pak předáváním objektivních informací, poradenstvím, motivací k aktivnímu řešení problému, poskytováním injekčního a zdravotního materiálu sloužící k bezpečnější aplikaci drog.


Kapacita

2 klienti
v případě jednání se skupinou je okamžitá kapacita 10 klientů

Cena

zdarma

Provozní doba

Hanušovice a okolí

st:

11:00 - 15:00

Libina

st:

15:30 - 17:30

monitoring terénu 

pá:

11:00 – 15:00 1x za 14 dní - lichý týden
(Bludov, Dolní Studénky, Sobotín, Sudkov, Šumperk, Velké Losiny)

Služba je určena

osobám ohroženým závislostí nebo závislé na návykových látkách.

Poskytované služby
 • Informační servis
 • Výměnný servis a HR materiál
 • Distribuce kapslí na orální užívání drog
 • Zdravotní servis
 • Kontaktní práce
 • Individuální poradenství
 • Individuální případová práce
 • Podpora v krizi uživatelům drog
 • Kontakt, domluva a poradenství přes terénní mobilní telefon a e-mail
 • Odkazování na jiné služby
 • Asistenční služba
 • Intervence v prostředí zábavy
 • Práce s veřejností (besedy ve školách)
 • Mapování terénu a získávání zpětné vazby od klientů
Další služby

Kontakty

Dolní náměstí 200 / 2
Olomouc, 77900

tel: 777720227

teren.sumpersko@podaneruce.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Společnost pro ranou péči, Pobočka pro rodinu Olomouc - Raná péče

Podpora a provázení rodin s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, včetně dětí s poruchou autistického spektra v celém Olomouckém kraji.


Posláním služby je poskytovat rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením podporu a pomoc, aby svůj život zvládaly lépe.

Kapacita

130 rodin 

Cena

zdarma

Provozní doba

terénní forma: konzultace s kmenovým poradcem 1x za 1 - 3 měsíce/ rodina konzultace v domácím prostředí
ambulantní forma: po 9:00 - 16:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

 • Rodinám s dítětem s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením včetně dětí s poruchou autistického spektra od 0 do 7 let.
 • Rodinám s dětmi s ohroženým vývojem, v důsledku nepříznivého zdravotního stavu (př. těžká nezralost, závažná onemocnění, těžká porodní asfyxie) 0-7 let.
Základní činnosti:
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (specializované poradenství rodičům, podpora a posilování rodičovských kompetencí, upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, ...)
 • sociálně - terapeutické činnosti (psychosociální podpora formou naslouchání, podpora výměny zkušeností)
 • pomoc při uplatňování práv rodičů a dětí s postižením, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí ( pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ( pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, ...)

Kontakty

U botanické zahrady 828 / 4
Olomouc, 77900

tel: 420777362834

olomouc2@ranapece.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)

Společnost pro ranou péči, Pobočka pro rodiny Olomouc - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je podpůrnou organizací pro zletilé osoby, které pečují o dítě s ohroženým příznivým vývojem v důsledku dlouhodobě nejisté sociální situace rodiny nebo dysfunkční rodiny. Prostřednictvím sociálně aktivizační služby pomáháme stabilizovat situaci rodiny a získat potřebné rodičovské kompetence.


Dlouhodobým cílem služby je obnovení funkcí rodiny tak, aby dítě mohlo vyrůstat ve své biologické rodině, případně zajistit bezpečné prožívání dítěte odloučení od svých biologických rodičů a jejich pravidelný kontakt.

Kapacita30 rodin terénní denní kapacita: 4 klienti (rodiny)
okamžitá kapacita: 1 klient (rodina) 
ambulantní denní a okamžitá kapacita 1 klient (rodina) 

Cena

zdarma

Provozní doba  terénní po-pá7:00-19:00
ambulantnípo 8:00-12:00 

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

rodinám s dítětem/dětmi, které splňují podmínku ohrožení vývoje dítěte/dospívajícího v důsledku dopadu dlouhodobé krizové sociální situace v rodině, kterou rodina svépomocí nedokáže překonat a existuje ohrožení vývoje dítěte či dospívajícího

 Základní činnosti:
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Kontakty

U botanické zahrady 828 / 4
Olomouc, 77900

tel: 420774734035

sas@ranapece.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Bez omezení věku

Společnost pro ranou péči, Pobočka pro zrak Olomouc - Raná péče

Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc poskytuje poradenské služby rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením v Olomouckém kraji a části krajů Zlínského a Pardubického.


Posláním SPRP je poskytovat rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením podporu a pomoc, aby svůj život zvládaly lépe.

Služba je terénní, pracovníci služby dojíždí do rodin.

Kapacita

105 rodin (z toho Olomoucký kraj 70)

Cena

zdarma

Provozní dobaterénní forma: 1x za 1 - 3 měsíce/rodina konzultace v domácím prostředí
ambulantní forma: dle potřeb klientů jako případný doplněk terénní formy.

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

 • rodinám s dětmi se zrakovým postižením ve věku od 0 do 7 let.
 • rodinám s dětmi s kombinovaným a současně zrakovým postižením ve věku od 0 do 7 let.
 • rodinám s předčasně narozenými dětmi s nezralostí v oblasti zrakového vnímání.
 • rodinám s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od 0 do 7 let.

Základní činnosti:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (v oblasti stimulačních programů a podpory vývoje dítěte s postižením)
 • sociálně - terapeutické činnosti (psychosociální podpora, podpora výměny zkušeností, pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny)
 • pomoc při uplatňování práv rodičů a dětí s postižením, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (účast na vícedenních akcích, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů)

Kontakty

Střední novosadská 356 / 52
Olomouc, 77900

tel: 420775583359

olomouc@ranapece.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)

Středisko sociální prevence Olomouc, p.o. - Intervenční centra

Posláním sociální služby intervenční centra je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím a dále osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím.


Cílem činností je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství.

Kapacita

1 (okamžitá ambulantní)
1 (okamžitá terénní)

Cena

zdarma

Provozní doba

po:
út:
st:
čt:
pá:

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

13:00 - 17:00
13:00 - 15:00
13:00 - 17:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám ohroženým násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí

Základní činnosti:
 • sociálně terapeutické činnosti (psychologická první pomoc a krizová intervence, psychologické poradenství)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  a při obstarávání osobních záležitostí 
Další služby:
 • Odborné sociální poradenství, Poradna pro rodinu Šumperk

Kontakty

Palackého 3040 / 2
Šumperk, 78701

tel: 420583213141

ppr.sumperk@ssp-ol.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)
Tisk stránky