Typ poskytovatele služby
Forma poskytování služby
Věková kategorie
Druh služby
Tisk stránkyNalezeno celkem: 97

SOS dětské vesničky, SOS Kompas Zábřeh - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Ve středisku SOS Kompas je poskytována preventivní péče terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním dítěte.
Cílem služby je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, a předejít tak odebrání dítěte. Služba je poskytována ve formě ambulantní (v prostorách pobočky SOS Kompas) nebo ve formě terénní (v domácnosti rodiny, na úřadech či na jiném předem dohodnutém místě).


Kapacita

ambulantní

5 klientů (maximální denní kapacita)

terénní

8 klientů (maximální denní kapacita)

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní

út

7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
terénní po

7:00 - 11:30

12:00 - 17:00
st

7:00 - 11:30

12:00 - 17:00
čt7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
7:00 - 11:30 12:00 - 13:30

Bezbariérovost

ne

Služba je určena

rodinám s dítětem/dětmi nebo osobě pečující alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterého (kterých) je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí).
Jedná se o rodiny s dětmi do 26 let věku.

Základní činnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kontakty

Masarykovo náměstí 23 / 22
Zábřeh, 78901

tel: 420797972248

sona.kolarova@sos-vesnicky.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum je účelovým zařízením obecně prospěšné společnosti ZŠ a MŠ Schola Viva, Šumperk, Erbenova 16.

SPC je zaměřené na diagnostikování vad řeči a specifických poruch učení, na terapie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dospělých.

SPC je pro veřejnost
otevřeno v těchto hodinách

po

7:00-16:30 vydávání zpráv

út

7:00-14:00

st

7:00-14:00

čt

7:00-16:30 vydávání zpráv

7:00-13:00 vydávání zpráv


Poradenské služby
 • Speciálně pedagogické a logopedické vyšetření pro stanovení speciálně vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů zejména s vadami řeči a specifickými poruchami učení, ev. dalšími specifickými obtížemi, které ovlivňují vývoj nebo vzdělávání dítěte.
 • Komplexní vyšetření komunikačních schopností.
 • Psychologické vyšetření zaměřené na zjišťování rozumových schopností ve vazbě na školní úspěšnost. Pomoc při řešení obtíží v psychickém a sociálním vývoji dětí s narušenou komunikační schopností (NKS).
 • Diferenciální diagnostika odlišující NKS od jiných typů postižení.
 • Vyšetření školní zralosti.
 • Ambulantní i terénní logopedická péče u dětí předškolního a školního věku, metodické vedení logopreventistek.
 • Reedukace specifických poruch učení.
 • Zařazování dětí a žáků s NKS do logopedických tříd, garance odborné speciálně pedagogické péče u těchto dětí.
 • Podpora při řešení výukových problémů, vyhodnocování plnění podpůrných opatření ve školách, konzultace s pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci.
 • Kariérové poradenství pro žáky a studenty.
 • Vyšetření pro Doporučení uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.
 • Poradenská činnost, zapůjčení pomůcek a odborné literatury, předání kontaktu na další odborné pracovníky, lékaře.
 • Přednášková a osvětová činnost, další vzdělávání pedagogických pracovníků, logopedických preventistů.
 • Vedení studentů vysokých škol při studijních praxích.

Kontakty

Erbenova 2298 / 16
Šumperk, 78701

tel: 420583222324

spc2@schola-viva.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

Společně-Jekhetane, o.p.s. - Odborné sociální poradenství, Občanská poradna

Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE usiluje o to, aby uživatelé byli schopni samostatně řešit běžné záležitosti svého života, znali svá práva a povinnosti, byli zodpovědní a dokázali posoudit důsledky svého jednání.
Služba poskytuje rady a informace v následujících oblastech: 
 • bydlení, práva a povinnosti v rodinných a partnerských vztazích, 
 • právní systém a ochrana, 
 • sociální pomoc, sociální dávky, 
 • dluhová problematika, oddlužení, 
 • pracovně právní problematika,
 • ochrana spotřebitele,
 • zdravotnictví, 
 • školství, 
 • soudní řízení.
 • sepsání návrhů, žalob, opravných prostředků na soudy, které nevyžadují právní zastoupení a návrhů na oddlužení. 

Kapacita

ambulantní

1 (okamžitá)

terénní

1

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní

po

8:00–12:00

13:00–17:00 (pro objednané)

st

8:00–12:00

13:00–15:00

čt

8:00–12:00 (pro objednané)

terénní

út

9:00–12:00

terénně je služba poskytována pouze ve výjimečných případech, kdy uživatel ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů nemůže navštívit pobočku Občanské poradny a není v blízkosti obdobná služba.

telefonické konzultace

čt

13:00–14:00

10:00–12:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

osobám starším 18 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Základní činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby
 • Terénní programy.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Kontakty

Hlavní třída 13 / 3
Šumperk, 78701

tel: 420725101815

poradna.sumperk@jekhetane.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Společně-Jekhetane, o.p.s. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi KLUB-KO usiluje o zdravý vývoj dítěte ve fungující rodině schopné řešit své problémy.
Pomáhá upevňovat vztahy mezi rodiči a dětmi, zvyšovat rodičovské kompetence, podporovat vzdělávání dětí, doprovází uživatele při vyřizování osobních záležitostí.

Kapacita

ambulantní:
terénní:

1
2

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní

út

9:00 - 12:00

terénní

po
út
st
čt

9:00 - 12:00
-
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00

13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

nastávajícím rodičům nebo rodinám s dětmi/dítětem, kde alespoň jedno dítě plní povinnou školní docházku, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, která může ohrozit vývoj dítěte a kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, žijící zejména v sociálně vyloučených lokalitách na území města Šumperka a na Šumpersku.

 
Základní činnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředním.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby
 • Odborné sociální poradenství, Občanská poradna.
 • Terénní programy.

Kontakty

Hlavní třída 13 / 3
Šumperk, 78701

tel: 420725011552

rodina.sumperk@jekhetane.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Společně-Jekhetane, o.p.s. - Terénní programy

Terénní programy Společně-Jekhetane usilují o to, aby byl uživatel samostatný, znalý svých práv a povinností, zodpovědný za své jednání a měl přístup k běžným službám ve společnosti.

Kapacita

2 (okamžitá)

Cena

zdarma

Provozní doba

po

9:00 - 12:00

13:00 – 16:00

út

9:00 - 12:00

st

9:00 - 12:00

13:00 – 16:00

čt

9:00 - 12:00

13:00 – 16:00

Služba je určena

osobám starším 16 let žijící v sociálně vyloučených komunitách na území ORP Šumperk, které jsou v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami.


Základní činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
Další služby
 • Odborné sociální poradenství, Občanská poradna.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Kontakty

Hlavní třída 13 / 3
Šumperk, 78701

tel: 420725003085

teren.sumperk@jekhetane.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Společnost Podané ruce o.p.s. - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městě Hanušovice.Kapacita

terénní

2 klienti – max. okamžitá kapacita

ambulantní

25 klientů – max. okamžitá kapacita

Cena

zdarma

Provozní doba

terénní

po, čt

12:00–16:00

ambulantní

individuální konzultace

klub

po

10:00–16:00

út

10:00–12:00

12:00–16:00

st

10:00–12:00

12:00–16:00

čt

10:00–16:00

10:00–12:00

12:00–16:00

Služba je určena

dětem, mládeži a mladým dospělým v ambulantní formě (tzv. Klub) ve věku od 9 do 21 let a v terénní formě ve věku 7–26 let.Základní činnosti

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby
 • Odborné sociální poradenství.
  • Svépomocný web pro hazardní hráče a jejich rodiny.
 • Internetová poradna.
 • Terénní programy na Šumpersku.

Kontakty

Školní 199 /
Hanušovice, 78833

tel: 420773743569

nzdm.han@podaneruce.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)

Společnost Podané ruce o.p.s. - Odborné sociální poradenství, Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji, pobočka Hanušovice

Posláním Centra komplexní péče (CKP) je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním. Centrum primárně poskytuje služby osobám ohroženým závislostí na hazardním hraní a sázení. Dále pak osobám ohroženým nelátkovou závislostí (netolismus, workoholismus, patologické nakupování, aj.). Centrum poskytuje služby rodinným příslušníkům a partnerům osob s adiktologickým problémem. Posláním centra je také snaha snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.


Kapacita

3 klienti

Cena

zdarma

Provozní doba

st

8:00 - 14:00
jedenkrát za 14 dní, po předchozí telefonické domluvě

Služba je určena

osobám starším 15 let, které:
- jsou ohrožené hazardním hraním,
- se potýkají s problémem nelátkových závislostí,
- jsou osoby blízké (rodiče, přátelé a příbuzní) osob ohrožených návykovým chováním,
- jsou uživatelé nealkoholových návykových látek (např. pervitin, marihuana, tabák aj.).


Poskytované služby
 • Informační servis.
 • Individuální poradenství.
 • Individuální psychoterapie.
 • Skupinová psychoterapie.
 • Podpůrná skupina pro blízké.
 • Rodinné a párové poradenství a terapie.
 • Pomoc v krizi.
 • Sociální práce.
 • Dluhové poradenství.
 • Primární prevence.
 • Poradenství v oblasti finanční gramotnosti.
Svépomocný web pro hazardní hráče a jejich rodiny.

Další služby
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Hanušovice.
 • Internetová poradna.
 • Terénní programy na Šumpersku.

Kontakty

Školní 199 /
Hanušovice, 78833

tel: 420608229528

bucek@podaneruce.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Společnost Podané ruce o.p.s. - Terénní programy

Posláním „Terénních programů Šumpersko“ je pozitivně působit na uživatele nealkoholových drog směrem ke změně rizikového chování a chránit veřejnost před negativními dopady užívaní drog.

Poslání dosahujeme nabízením sociálních služeb, zejména pak předáváním objektivních informací, poradenstvím, motivací k aktivnímu řešení problému, poskytováním injekčního a zdravotního materiálu sloužící k bezpečnější aplikaci drog.


Kapacita

2 klienti
v případě jednání se skupinou je okamžitá kapacita 10 klientů

Cena

zdarma

Provozní doba

Hanušovice a okolí

st:

11:00 - 15:00

Libina

st:

15:30 - 17:30

monitoring terénu 

pá:

11:00 – 15:00 1x za 14 dní - lichý týden
(Bludov, Dolní Studénky, Sobotín, Sudkov, Šumperk, Velké Losiny)

Služba je určena

osobám ohroženým závislostí nebo závislé na návykových látkách.

Poskytované služby
 • Informační servis.
 • Výměnný servis a HR materiál.
 • Distribuce kapslí na orální užívání drog.
 • Zdravotní servis.
 • Kontaktní práce.
 • Individuální poradenství.
 • Individuální případová práce.
 • Podpora v krizi uživatelům drog.
 • Kontakt, domluva a poradenství přes terénní mobilní telefon a e-mail.
 • Odkazování na jiné služby.
 • Asistenční služba.
 • Intervence v prostředí zábavy.
 • Práce s veřejností (besedy ve školách).
 • Mapování terénu a získávání zpětné vazby od klientů.
Další služby
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Hanušovice.
 • Internetová poradna.
 • Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji.
  • Svépomocný web pro hazardní hráče a jejich rodiny.

Kontakty

Dolní náměstí 200 / 2
Olomouc, 77900

tel: 777720227

teren.sumpersko@podaneruce.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Společnost pro ranou péči, Pobočka pro rodinu Olomouc - Raná péče

Podpora a provázení rodin s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, včetně dětí s poruchou autistického spektra v celém Olomouckém kraji.


Posláním služby je poskytovat rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením podporu a pomoc, aby svůj život zvládaly lépe.

Kapacita

terénní

okamžitá kapacita

5 klientů

denní kapacita

9 klientů

ambulantní

okamžitá kapacita

1 klient

denní kapacita

3 klienti

130 rodin/smluv

Cena

zdarma

Provozní doba

terénní

po–pá

7:00–19:00

ambulantní

po

9:00–16:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

Rodinám s dítětem s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením včetně dětí s poruchou autistického spektra od 0 do 7 let.

Rodinám s dětmi s ohroženým vývojem, v důsledku nepříznivého zdravotního stavu (př. těžká nezralost, závažná onemocnění, těžká porodní asfyxie) 0-7 let.


Základní činnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (specializované poradenství rodičům, podpora a posilování rodičovských kompetencí, upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, ...).
 • Sociálně - terapeutické činnosti (psychosociální podpora formou naslouchání, podpora výměny zkušeností).
 • Pomoc při uplatňování práv rodičů a dětí s postižením, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, ...).

Kontakty

U botanické zahrady 828 / 4
Olomouc, 77900

tel: 420777362834

olomouc2@ranapece.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)

Společnost pro ranou péči, Pobočka pro rodiny Olomouc - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je podpůrnou organizací pro zletilé osoby, které pečují o dítě s ohroženým příznivým vývojem v důsledku dlouhodobě nejisté sociální situace rodiny nebo dysfunkční rodiny. Prostřednictvím sociálně aktivizační služby pomáhá stabilizovat situaci rodiny a získat potřebné rodičovské kompetence.


Dlouhodobým cílem služby je obnovení funkcí rodiny tak, aby dítě mohlo vyrůstat ve své biologické rodině, případně zajistit bezpečné prožívání dítěte odloučení od svých biologických rodičů a jejich pravidelný kontakt.

Kapacita

terénní

okamžitá kapacita

1 klient (rodina)

denní kapacita

4 klienti (rodina)

ambulantní

denní a okamžitá kapacita

1 klient (rodina

30 rodin / smluv

Cena

zdarma

Provozní doba

terénní

po–pá

7:00–19:00

ambulantní

po

8:00–12:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

rodinám s dítětem/dětmi, které splňují podmínku ohrožení vývoje dítěte/dospívajícího v důsledku dopadu dlouhodobé krizové sociální situace v rodině, kterou rodina svépomocí nedokáže překonat a existuje ohrožení vývoje dítěte či dospívajícího.


 Základní činnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Kontakty

U botanické zahrady 828 / 4
Olomouc, 77900

tel: 420774734035

sas@ranapece.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Bez omezení věku
Tisk stránky