Typ poskytovatele služby
Forma poskytování služby
Věková kategorie
Druh služby
Tisk stránkyNalezeno celkem: 97

Společnost pro ranou péči, Pobočka pro zrak Olomouc - Raná péče

Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, poskytuje poradenské služby rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením v Olomouckém kraji a části krajů Zlínského a Pardubického.


Posláním služby je poskytovat rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením podporu a pomoc, aby svůj život zvládaly lépe.

Služba je terénní, pracovníci služby dojíždí do rodin.

Kapacita

denní kapacita

8 klientů (rodin)

okamžitá kapacita

4 klienti (rodiny)

Cena

zdarma

Provozní doba

po–pá

7:00–19:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

- rodinám s dětmi se zrakovým postižením ve věku od 0 do 7 let.
- rodinám s dětmi s kombinovaným a současně zrakovým postižením ve věku od 0 do 7 let.
- rodinám s předčasně narozenými dětmi s nezralostí v oblasti zrakového vnímání.
- rodinám s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od 0 do 7 let.

Základní činnosti

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (v oblasti stimulačních programů a podpory vývoje dítěte s postižením).
 • Sociálně - terapeutické činnosti (psychosociální podpora, podpora výměny zkušeností, pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny).
 • Pomoc při uplatňování práv rodičů a dětí s postižením, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (účast na vícedenních akcích, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů).

Kontakty

Střední Novosadská 356 / 52
Olomouc, 77900

tel: 420775583359

olomouc@ranapece.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)

Středisko sociální prevence Olomouc, p.o. - Intervenční centra

Posláním sociální služby intervenční centra je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím a dále osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím.


Cílem činností je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství.

Kapacita

1 (okamžitá ambulantní)
1 (okamžitá terénní)

Cena

zdarma

Provozní doba

po:
út:
st:
čt:
pá:

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

13:00 - 17:00
13:00 - 15:00
13:00 - 17:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám ohroženým násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí

Základní činnosti
 • Sociálně terapeutické činnosti (psychologická první pomoc a krizová intervence, psychologické poradenství).
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby
 • Odborné sociální poradenství, Poradna pro rodinu Šumperk.

Kontakty

Palackého 3040 / 2
Šumperk, 78701

tel: 420583213141

ppr.sumperk@ssp-ol.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Středisko sociální prevence Olomouc, p.o. - Odborné sociální poradenství, Poradna pro rodinu Šumperk

Posláním Poraden pro rodinu Olomouckého kraje je podpora rodin, párů a jednotlivců při samostatném zvládání nepříznivých životních situací a posilování jejich schopnosti tyto situace aktivně a samostatně řešit.


Podpora je poskytována prostřednictvím odborného psychologického a sociálně-právního poradenství. Za nepříznivé situace jsou považovány zejména rodinné problémy, kdy jsou ohroženy základní funkce rodiny, manželské a partnerské krize, situace související s rozvodem či rozpadem partnerství a jejich následků, především s ohledem na děti.

Kapacita

2 (okamžitá)

Cena

zdarma

Provozní doba

po:
út:
st:
čt:
pá:

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

13:00 - 17:00
13:00 - 15:00
13:00 - 17:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

rodiny, páry a jednotlivci, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jsou ohrožení sociálním vyloučením v souvislosti s rodinnou, manželskou či partnerskou problematikou.

Základní činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby
 • Intervenční centra.

Kontakty

Palackého 3040 / 2
Šumperk, 78701

tel: 420583213141

ppr.sumperk@ssp-ol.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Bez omezení věku

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk je školské zařízení pro zájmové vzdělávání poskytující své služby v průběhu celého roku.

Cílem je nabídnout aktivity, které zájemcům umožní strávit volný čas kvalitně a účelně, a to prostřednictvím činnosti pravidelné, příležitostné výchovné, vzdělávací a zájmové, táborové a víkendové. Veškeré činnosti se zaměřují na prevenci vzniku rizikového chování smysluplně strukturovaným volným časem.

Hlavní náplň SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk
 • Pravidelná zájmová činnost, která je soustředěna ve více jak 150 zájmových útvarech – kroužcích.

 • Akce pro aktivní a smysluplné využití volného času dětí, mládeže i dospělých.
 • Sportovní a výtvarné soutěže, výstavy, besedy se zajímavými lidmi, semináře pro pedagogy, výlety a výukové programy.
 • Letní činnost – jazykové tábory, soustředění zájmových kroužků, expedice a tábory pro veřejnost.
 • Výukové ekologické programy pro mateřské a základní školy.
 • Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – vzdělávání pedagogických pracovníků formou seminářů, kurzů a praktických dílen a zabezpečení všech soutěží a olympiád vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 • Šumperský dětský sbor – Motýli Šumperk.
Pracoviště SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk
 • Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů - Komín
  Komenského 810/9, 787 01 Šumperk
  Telefon +420 583 214 212
 • Vila Doris (vedení SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk)
  17. listopadu 691/2, 787 01 Šumperk
  Telefon: +420 583 214 214
 • Švagrov – pobytové středisko ekologické výchovy
  Vernířovice 172, 788 15 Velké Losiny

Táborové základny

 • Štědrákova Lhota - sezónní stanová táborová základna
  TZ Štědrákova Lhota, 789 63  Ruda nad Moravou
 • Krásné - stará škola (pobytová chalupa)
  TZ Hraběšice-Osada Krásné, Hraběšice 39

Kontakty

Komenského 810 / 9
Šumperk, 78701

tel: 420583214214

info@doris.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Bez omezení věku

Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka

SVP Dobrá Vyhlídka je školské zařízení zaměřené na pomoc a řešení poruch chování, výchovných problémů a vztahových obtíží.


Kapacita pobytová služba: 8 dětí (jedná se o koedukované zařízení, tzn. mohou zde být ubytovány jak dívky, tak chlapci)

Cena

ambulantní služba: zdarma
pobytová forma: dle platného ceníku

Provozní doba

ambulantní služba

po - čt: 

08:00 - 17:00 

pá:

07:00 - 15:00

pobytová služba

nepřetržitě

Služba je určena

dětem a mládeži ve věku od 3 do 18 let nebo starším klientům, kteří se soustavným studiem připravují na své budoucí povolání (max. do 26 let).

Poskytované služby

 • Podpora, pomoc, poradenství a terapie dětem, dospívajícím a mladým dospělým, jejich rodičům, zákonným zástupcům, rodinám, třídním kolektivům, učitelům. 
 • Pro školy preventivní a intervenční programy zaměřené na klima třídy.
Ambulance
 • Rodina - individuální a rodinné konzultace, rodičovské skupiny.
 • Škola - preventivní a intervenční programy, adaptační a kohezivní pobyty pro školy, poradenství pro pedagogické pracovníky.
Pobytová služba. 

Kontakty

Vyhlídka 369 / 1
Šumperk, 78701

tel: 420778445825

svp@dds-spk.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Odborné sociální poradenství, Centrum sociálního poradenství sluchově postiženým občanům

Cílem sociálních služeb poskytovaných SNN v ČR je vyloučení nepříznivé sociální situace a podpoření sluchově postižených osob, aby se snažili se svým sluchovým postižením aktivně a důstojně žít a začlenili se co nejlépe do majoritní společnosti.


Kapacita

4 / poradní den

Cena

zdarma

Provozní doba 

po a st: 
út a čt: 

8:30 - 11:30   13:00 - 16:30
dle individuální dohody

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám se sluchovým postižením - osoby nedoslýchavé, neslyšící, ohluchlé, osoby s tinnitem, nositele kochleárních implantátů, popř. osoby s kombinovanými vadami, z nichž jedno je sluchové postižení.

Základní činnosti

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Zprostředkování navazujících služeb.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

Kontakty

Gen. Svobody 2800 / 68
Šumperk, 78701

tel: 420603715172

szdp.sumperk@centrum.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Taxík Maxík - zvýhodněné taxi pro seniory

Služba určená k přepravě seniorů nad 65 let a zdravotně znevýhodněných občanů města Šumperk. Službu  lze využít k přepravě k poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb na území města Šumperk. 


Cena

50 Kč / osoba – 1 jízda (1 směr) na území Šumperka
(hrazeno řidiči v hotovosti při výstupu)

1 doprovázející osoba je přepravována zdarma

Objednání služby

po–pá

8.00 - 13.00

na tel. čísle 774 42 42 39

nejméně jeden pracovní den před plánovanou jízdou
nejdříve 3 týdny před plánovanou jízdou

Provozní doba

po–pá

7:00 - 15:00

délka jedné jízdy je max. 60 minut

Služba je určena

seniorům nad 65 let nebo držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Podmínkou využití je věk, trvalé bydliště na území města Šumperk a souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby provozovatele.
Případný nezbytný doprovod musí být dopředu uveden v objednávce.


Informace pro dispečink

 • jména a příjmení přepravovaných osob.
 • počet přepravovaných osob.
 • datum narození oprávněných osob nebo číslo průkazu ZTP, ZTP/P.
 • datum, čas a místo, případně adresu nástupu.
 • místo, případně adresu výstupu.
 • kontaktní telefonní číslo.
 • informaci, zda bude klient potřebovat dopomoc či doprovod řidiče.

Kontakty

Gen. Svobody 2800 / 68
Šumperk, 78701

tel: 774424239


zobrazit mapu
Cílová skupina
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Posláním služby je podpořit osoby se zrakovým postižením, aby získaly takové znalosti a dovednosti, které posilují jejich soběstačnost a přispívají k jejich seberealizaci.

Sociálně aktivizační služby zahrnují kurzy obsluhy PC s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo se zvětšovacím programem a vzdělávací a volnočasové aktivity.

Kapacita

ambulantní

ind. jednání: 1/den, 3/týden,
skupin. aktivita: 8/akce

terénní

ind. jednání: 1/den, 2/týden,
skupin. aktivita: max. 6/akce,
pouze výuka PC: 3/týden

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní

út

8:30–11:30

12:00–15:00

lektor PC (po tel. domluvě)

st

12:30–15:30

terénní

st

15:30–16:30

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

osobám starším 15 let, které se potýkají se specifickými problémy z důvodů postižení zraku.Základní činnosti

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity).
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby
 • Sociální rehabilitace.

Kontakty

8. května 444 / 22
Šumperk, 78701

tel: 420730870769

sabrsulova@tyflocentrum-ol.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Sociální rehabilitace

Služby sociální rehabilitace poskytované TyfloCentrem směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zrakovým postižením.

Kapacita

ambulantní

ind. jednání: 1/den, 3/týden, 
skupin. aktivita: 8/akce

terénní

ind. jednání: 1/den, 2/týden, 
skupin. aktivita: max. 6/akce

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní

st

8:00 - 11:00

terénní

st

11:00 - 12:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

osobám starším 15 let, které se potýkají se specifickými problémy z důvodu postižení zraku.

Základní činnosti
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností. vedoucích k sociálnímu začleňování.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Kontakty

8. května 444 / 22
Šumperk, 78701

tel: 420730870769

sabrsulova@tyflocentrum-ol.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Univerzita volného času

Univerzita volného času nabízí volnočasové aktivity pro všechny generace, především pro seniory. Zájemci si mohou vybrat z široké nabídky kurzů: sportovní, rehabilitační, výtvarné, technické aj.

V rámci Univerzity volného času jsou pořádány také přednášky na zajímavá témata, např. techniky trénování paměti, česká a zahraniční literatura, bezpečný internet apod.

Nabídka aktivizačních programů

 • Trénování paměti.                                                           
 • Sportovní a relaxační aktivity.
 • Cvičení s flexi-barem.
 • Cvičení pro seniory.
 • Cvičení na židlích.
 • Harmonizační cvičení.
 • Jóga pro záda, šíji a ramena.
 • Zdravotní cvičení.
 • Rehabilitační cvičení.
 • Výtvarná dílna.
 • Konverzace v angličtině pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé.
 • Konverzace v němčině pro začátečníky a pro pokročilé.

Kontakty

17. listopadu 630 / 6
Šumperk, 78701

tel: 420722178145

moravcova.tereza@pontis.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Bez omezení věku
Tisk stránky